Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

Iran – 6 December 2010 Green Students in Kermanshah protest against dictatorship

They welcome ex-minister Safar Harandi with chants of “Death to dictator”
اعتراض دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه به صفار هرندی ۱۵ آذر ۱۳۸۹
دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه با شعار «مرگ بر دیکتاتور» به حضور صفارهرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد در این دانشگاه و از سرداران حامی کودتا اعتراض کردند.

به گزارش دانشجونیوز گرچه قرار بود روز دوشنبه پانزدهم آذر، محمدحسین صفارهرندی در مناظره‌ای با محمدرضا خاتمی در دانشگاه شهیدعباسپور شرکت کند، اما وی برای سخنرانی در دانشگاه کرمانشاه حضور یافت.

صفارهرندی و هیات همراهش با شعارهایی همچون «مرگ بر دیکتاتور» در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه غافلگیر شدند. پس از این شعارها جمع کثیری از دانشجویان شروع به دست زدن های متمادی در حمایت از شعار دهندگان نمودند که تا مدت طولانی ادامه داشت و مجری مراسم با در خواست های مکرر خود سعی در آرام نگهداشتن جو آمفی تئاتر نمود اما با بی توجهی دانشجویان همراه شد.

در ادامه و به هنگامی که نوبت به سخنرانی صفار هرندی رسید، جمعی از دانشجویان سر دادن شعار از سالن خارج شدند و بسیجیان شروع به فرستادن صلوات نمودند.

صفار هرندی پس از خروج بسیاری از دانشجویان صحبت های بریده بریده ی خود را در جمع ماموران حراست و افراد باقی مانده اکثراً بسیجی، اینگونه آغاز کرد: “ما هم با دیکتاتوری مخالفیم و شعار مرگ بر دیکتاتور بسیار شعار پسندیده ای است و ما با دیکتاتورهایی که دانشمندان هسته ای ما را ترور می کنند مخالفیم ما به طور مفهومی با دیکتاتوری مخالفیم فقط بر سر مصداق ها با هم تفاوت داریم و عده ای هم که هنوز در رابطه با شایعه تقلب در انتخابات سال گذشته مسئله دارند با گفتگو می توان آن را حل کرد و خروج از سالن راه حل نیست.”

گرچه صفارهرندی و هیات همراه و بسیج دانشگاه رازی کرمانشاه سعی کردند که نمایشی از گفتگو و تسامح را نشان دهند، اما در خارج از سالن و در هنگام خروج تعدادی از دانشجویان از درب های خروجی دانشگاه، دو تن از دانشجویانی که در مراسم شرکت کرده بودند توسط افراد لباس شخصی و با هماهنگی حراست دانشگاه بازداشت شدند.

هنوز از وضعیت بازداشت و محل نگهداری این دانشجویان اطلاعی در دسترس نیست.

همچنین در چند روز اخیر اعلامیه‌های بسیاری در سطح دانشگاه رازی کرمانشاه مبنی بر برگزاری تجمع فراگیر دانشجویی در ساعت ١١.٣٠ دقیقه روز سه شنبه ١٦ آذر ماه در مقابل صحن اصلی دانشکده فنی پخش شده است

Advertisements

Filed under: iran election, Iran News, Iranian protests, Iranian University Protests, revolution, ایران iran,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Qods Day Protest

13 Aban Protest

16 Azar Protest

Ashura Protest

22 Bahman Protest

Chaharshanbe Suri Protest

22 Khordaad 89 Protest

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers

%d bloggers like this: