Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

فوری:میرحسین و کروبی بازداشت و به زندان حشمتیه منتقل شده اند / Mousavi, Karroubi & Spouses Officially Arrested & Transferred to Prison

The leaders of the Green Opposition Movement in Iran Mir Hossein Mousavi, Mehdi Karroub and their spouses Zahra Rahnavard and Fatemeh Karroubi, have been arrested and transferred to Heshmatiyeh prison in Tehran.  

According to the latest reports received by Kaleme, their arrest and transfer to Heshmatiyeh prison has been confirmed, however, the time and date of this transfer remains unclear.

Please scroll down for FULL English translation…

دوشنبه, ۹ اسفند, ۱۳۸۹

منبع: کلمه

چکیده :میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران جنبش اعتراضی سبز، به همراه همسران خود زهرا رهنورد و فاطمه کروبی ،دستگیر شده و به زندان حشمتیه تهران منتقل شده اند.طبق آخرین اطلاعات رسیده از منابع موثق به کلمه، بازداشت و انتقال آنها به زندان قطعی است اما زمان دقیق انتقال آنها همچنان مبهم است.ا

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، به همراه همسران خود زهرا رهنورد و فاطمه کروبی ،دستگیر شده و به زندان حشمتیه تهران منتقل شده اند.ت

طبق آخرین اطلاعات رسیده از منابع موثق به کلمه، بازداشت و انتقال آنها به زندان قطعی است اما زمان دقیق انتقال آنها همچنان مبهم است.ا

پیش از این و در دوهفته گذشته مقامات کشور در مورد محدودیتها و نحوه  حصر همراهان جنبش سبز سکوت اختیار کرده بودند. این مساله به مبهم شدن فضا و گمانه زنی ها دامن زده بود. دختران میرحسین نیز بارها با مراجعه به کوچه اختر با پاسخ های مبهم و متناقض روبرو شده بودند، و امکان هیچ گونه تماسی نیز برای ارتباط با پدر و مادرشان فراهم نشده بود. همچنین چراغهای خانه نیز در این چند روز خاموش بوده است. به نظر می رسد عدم اجازه تماس با  خانواده ی موسوی و کروبی برای مطلع نشدن آنها از مکان موسوی و کروبی بوده است. این  بی خبری و نیز مسوولیت ناپذیری مقامات در پاسخگویی به  برخی اخبار در روزهای گذشته دامن زده بود.ا

در سوی دیگر سحام نیوز سایت مهدی کروبی اظهارات یکی از همسایگان مهدی کروبی را نقل کرده بود که می‌گفت نیمه شب پنج شنبه شاهد حضور هشت ماشین ون نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان و ورودی پارکینگ منزل آقای کروبی بوده و پس از دقایقی همگی به همراه یک ماشین که از داخل پارکینگ درآمده محل را ترک کرده‌اند.ا

در این حال امروز و پس از اظهارات متناقض و مبهم دادستان کل کشور در مورد حصر و اعمال محدودیت بر آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، مشخص شده است: نخست وزیر هشت سال دفاع مقدس و رییس دو دوره مجلس شورای اسلامی به همراه همسرانشان و به دستور مقامات عالی کشور بازداشت و به زندان حشمتیه تهران منتقل شده اند.ا

The government of the Islamic of Iran had remained absolutely silent with regards to the recent restrictions and house arrest of the companions of the Green Movement, leading to much speculation and uncertainty regarding their whereabouts and well being.  Mir Hossein Mousavi’s daughters had also repeatedly tried to visit with their parents by going to  Akhtar street [location of their parents’ residence], only to face more ambiguity and contradictions and denied all contact with their parents.  The lights to the residences of Mousavi and Karroubi were also off over the past few days.  It looks as though the families of the Green opposition leaders Mousavi and Karroubi were denied contact with them in order to ensure secrecy regarding the location to which they had been transferred.  The lack of news and refusal by government authorities to take responsibility for the events also sparked numerous media outlets to report on and question the whereabouts of the Green opposition leaders.

It is worth mentioning that Saham News, the website for Mehdi Karroubi reported that one of Karroubi’s neighbors had witnessed their transfer from their residence at around midnight on Thursday. The eye witness reported the arrival of 8 security vans in front of Karroubi’s residence and the entrance to the parking lot, stating that after a few minutes they all left the area in a car that left the parking structure.

In other news, after the contradictory and ambiguous reports regarding the recent illegal house arrest and restrictions on Mousavi, Karroubi and their spouses Iran’s Attorney General stated today: “The Prime Minister during the 8 year holy war with Iraq [Mousavi], the two times former Head of the Parliament of the Islamic Republic [Karroubi] and their spouses have been arrested and transferred to Heshmatiyeh prison on orders of high ranking Iranian officials.

with special thanks to Banooye Sabz for English translation

Advertisements

Filed under: Fatemeh Karroubi, iran, iran election, Iran News, Iranian protests, Karroubi, ایران, , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Qods Day Protest

13 Aban Protest

16 Azar Protest

Ashura Protest

22 Bahman Protest

Chaharshanbe Suri Protest

22 Khordaad 89 Protest

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers

%d bloggers like this: