Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

تداوم بی خبری از میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در سال جدید / Still no information regarding the situation of Mousavi and Rahnavard

Scroll down for Engish translation…

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از تماس کوتاه تلفنی در اول فروردین با خانواده، هیچ گونه ارتباط تلفنی دیگر و یا دیداری با آنها نداشته اند و مقامات  مسوول امنیتی، قضایی از دیدار و تماس با فرزندان ممانعت به عمل آورده اند.ا

 علی رغم مراجعات مکرر خانواده آقای موسوی وخانم دکتررهنورد به مقابل خانه پدری خود واقع در خیابان پاستور، که احتمال می رود بعد از نوروز در آنجا حصر غیر قانونیشان ادامه پیدا کرده باشد، با ممانعت ماموران امنیتی موفق به دیدار و یا تماس با پدر و مادر خود نشده اند.ا

در این مراجعات که پس از نوروز بارها به طور مداوم انجام شده است، نه تنها هیچ پاسخی به خواست آنها برای دیدار و یا حتی کسب اطلاع از وضعیت پدر و مادرشان به آنها داده نشده، بلکه در برخی از این مراجعات ماموران امنیتی حاضر با بی ادبی و تندی با این خانواده بر خورد کرده اند. پس از مواجهه با این محدودیتها، خانواده آ‍قای موسوی هر بار سلامتی اعضای خانواده، صحبت و پیام های دیگر را با صدای بلند به امید شنیدن آنها از سوی پدر و مادر در حصرشان فریاد زده اند.ا

تنها نکته قابل توجه در چند روز اخیر، مشاهده وجود تعداد زیادی میله آهنی جدید برای جوش دادن به در ها ودیوارها بوده است، و همچنانکه در عکس زیر دیده می شود، درب آهنی دومی نیز که از خیابان قابل مشاهده نیست، در پشت درب قبلی ساخته شده است.ا

استمرار بی خبری از وضعیت این بزرگواران باعث افزایش نگرانی ها در مورد سلامت، چگونگی تغذیه، محل دائمی اقامت و برخورداری آنها از امکانات اولیه شده است.ا

قابل ذکر است که هنوز هیچ ارگان رسمی مسئولیت این حصر غیر قانونی، غیر حقوقی و بی سابقه را به عهده نگرفته است.ا

منبع: کلمه

Except for a short phone call from Mir Hossein Mousavi and Zahra Rahnavard on the first day of New Persian Year to their family, there have been no other contacts or visitations; and the security forces prevented their daughters to meet with them.

Despite the efforts by the daughters of Mousavi and Rahnavard and their repeated attempts to visit with their parents at their home, located in Pasteur street (south of Tehran) where it is believed that they are being under illegal arrest since New Persian Year, security forces have been preventing them from meeting or having any kind of contact with their parents.

In these attempts which happened many times after the New Persian Year, not only the daughters of Mousavi and Rahnavard were banned from meeting with their parents or even learn about the wellbeing and situation of them, but also in some cases they were harassed and insulted by security forces. Following these illegal and inhumane restrictions, the daughters of Mousavi and Rahnavard tried to inform their parents about the wellbeing of the members of the family and their messages by shouting, with the hope that they could hear their voice.

The only considerable new development in the recent days has been the placement of new Iron bars in the alley where Mousavi’s home is located, which are assumed to be installed to the doors and windows of their residence. Also as it can be seen from the photo above a new Iron barrier has been installed at the entrance of the alley which cannot be seen from outside.

The continuation of lack of information about the situation of Mousavi and Rahnavard, increases the concerns about their wellbeing, quality of food they are given, the permanent location there are being held and their access to the basic necessities of life.

It is also noteworthy to consider that to this time no official organization or authority has accepted the responsibility of the illegal and inhuman arrest of Mousavi, Karroubi and their wives.

Advertisements

Filed under: iran, iran election, Iran News, Iranian protests, ایران, ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Qods Day Protest

13 Aban Protest

16 Azar Protest

Ashura Protest

22 Bahman Protest

Chaharshanbe Suri Protest

22 Khordaad 89 Protest

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers

%d bloggers like this: