Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

مهدی کروبی در دیدار با خانواده؛ ذره ای از مواضع خود کوتاه نخواهم آمد / Isolated Karroubi allowed family visit

Scroll down for English…

سحام نیوز: روز گذشته خانواده مهدی کروبی با وی دیدار کردند. به گزارش خبرنگار سحام نیوز، در این دیدار حسین کروبی به همراه همسر و فرزندانش و نیز فاطمه کروبی حضور داشتند. حسین کروبی در خصوص این دیدار به خبرنگار ما گفت: ” نزدیک هفت ماه بود که پدرم را ندیده بودم؛ یعنی از همان روز نخست حصر خانگی. امروز به صورت ناگهانی از موافقت نیروهای امنیتی برای دیدار من و خانواده ام به همراه مادرم برای دیدار با پدر مطلع شدیم. لذا حوالی ظهر امروز به همان ساختمانی که پدر از یک ماه قبل در آن سکونت یافته اند رفتیم.”

حسین کروبی در ادامه در خصوص وضعیت روحی و جسمی آقای کروبی افزود: “ایشان هم به لحاظ روحی و هم از نظر جسمی در شرایط مطلوبی به سر می بردند و در تمام طول دیدار با روحیه ای قوی، همچون گذشته در خصوص مسائل صحبت می کردند و همچنان بر مواضع خود بیش از پیش تاکید می کردند. ”

فرزند ارشد مهدی کروبی با شایعه خواندن اخبار و اطلاعات منتشره در سایت های حکومتی مبنی بر نوشتن توبه نامه از سوی آقای کروبی؛ به خبرنگار ما گفت: ” در این ملاقات من خبرهای منتشر شده در سایت های حکومتی مبنی بر نوشتن توبه نامه را به ایشان منتقل کردم و ایشان در پاسخ گفتند «من بر مواضع و عقاید فکری خود استوار ایستاده ام و ذره ای از مواضع خود کوتاه نخواهم آمد.»

حسین کروبی همچنین با ذکر نقل قول دیگری از آقای کروبی، افزود: ” حکومت و نیروهای اطلاعاتی طی مدت هفت ماه اخیر با روحیات من به خوبی آشنا شده اند و مواضع مرا می دانند و فهمیده اند که من چگونه فکر می کنم، لذا به خود اجازه نمی دهند که مرا راهنمایی و ارشاد کنند، چه برسد به اینکه بخواهند وارد چنین فازهایی در خصوص نوشتن توبه نامه و ندامت نامه با من بشوند.”

به گزارش سحام، با توجه به نگرانی در خصوص وضعیت ایشان؛ ماموران امنیتی در این دیدار به خانواده آقای کروبی قول مساعد داده بودند که طی ۱۵ روز آینده آقای کروبی را به مکان مناسبی منتقل نمایند تا ایشان بتوانند از حیاط و هوای آزاد بهره مند شوند. ایشان همچنین از احتمال موافقت مقامات در خصوص حضور خانم فاطمه کروبی در کنار آقای کروبی در آن مکان جدید خبر داده اند. در حال حاضر مایحتاج غذایی و خوراکی ایشان توسط وزارت اطلاعات تهیه می گردد.

لازم به توضیح است که در روزهای اخیر سایت های منتسب به جریان حاکم در داخل کشور با انتشار مطالبی کذب، خبر از انتشار توبه نامه آقای کروبی داده بودند. این سایت ها با انتشار دروغین بخش هایی از این “به اصطلاح توبه نامه” سعی در تخریب چهره آقای کروبی به عنوان نمادی از مقاومت و سرسختی در میان مردم نمودند. از طرفی نگرانی ها در خصوص وضعیت نگهداری آقای کروبی همچنان وجود دارد.

Saham News

August 31st, 2011 – [SahamNews] According to SahamNews, Hossein Karroubi [Mehdi Karroubi’s eldest son], his wife and children and Fatemeh Karroubi [Mehdi Karroubi’s wife] were finally allowed to visit with Karroubi yesterday.  Hossein Karroubi made the following statement regarding the visitation with his father: “I had not seen my father for almost 7 months, since the very first day when he was put under house arrest.  Today security agents suddenly agreed to allow me, my family and my mother to visit with my father and we saw him at the building where he has  been kept for the past month at around noon.”

Hossein Karroubi made the following statement regarding his father’s physical and psychological condition: ” He is in good condition both physically and mentally. He was in high spirits during our visit and as always spoke of the challenges we face, remaining steadfast and even more true to his convictions.”

Mehdi Karroubi’s eldest son referred to the rumors published by pro government websites eluding to a forced confession letter by Karroubi and said: “During my visit, I informed my father of the rumors published by pro government websites about a supposed confession letter and he responded: “I remain steadfast and true to my convictions and will not retreat even an inch from my positions.”

Hossein Karroubi quoted his father as follows: “The regime and its intelligence forces have become very well acquainted with my spirit and fully understand my position and my opinions.  As a result, they realize that they are not in any position to provide me with any guidance or suggestions, let alone demand that I engage in such things as writing a confession letter. “

According to SahamNews, given the concerns regarding Karroubi’s physical well being, during this visitation, security agents promised the family that Karroubi would be transferred to a more appropriate location in the next 15 days, with access to a yard and fresh air.  They also informed the family of the possibility that Fatemeh Karroubi would be allowed to join her husband at this new location.  It is worth mentioning that Mr. Karroubi’s food is currently being provided by the Ministry of Intelligence.

In the past few days, pro government websites inside Iran published reports regarding a supposed confession letter by Karroubi, going as far as publishing parts of this “fake confession letter” in an effort to damage Karroubi’s image as a symbol of resistance amongst the Iranian nation.  Despite this recent visit by his family, concerns regarding the living conditions of Mr. Karroubi continue.

Translation by Banooye Sabz

Filed under: iran, iran election, Iran News, Karroubi, ایران

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Qods Day Protest

13 Aban Protest

16 Azar Protest

Ashura Protest

22 Bahman Protest

Chaharshanbe Suri Protest

22 Khordaad 89 Protest

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers

%d bloggers like this: