Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

گزارش از حركت نمادين دانشجويان دانشگاه تبريز در سالروز 18 تير / Tabriz, Iran – July 9, 2011 Tabriz University students honor arrested classmates

دانشجو آنلاين: در گراميداشت روز 18 تير , روزي كه پاسخ فرياد دانشجويان آزاديخواه كشور با گلوله داده شد, جمعي از دانشجويان فعال دانشگاه تبريز , با حركتي نمادين ,

حمايت خود را از دانشجويان دربند اعلام كرده و خواستار آزادي تمامي زندانيان سياسي از جمله ساسان واهبي وش و نيما پوريعقوب شدند . فيلم اين حركت نمادين متعاقبا منتشر خواهد شد
——-
متن بيانيه

چراغي به دستم, چراغي دربرابرم
من به جنگ سياهي ميروم
و خورشيدي از اعماق
كهكشانهاي خاكستر شده را روشن ميكند
از 18 تير سال 1378 كه دولتمردان دست به ستاندن آزادي زدند تا به امروز ما در پويندگي راه خويش سر خم ننموده ايم. دوام جنبش دانشجويي از آن روز طليعه و چراغ راه پرشورمان شد تا اراده اي باشد براي نيل به اهداف غني در ميهنمان.شايد به خاطر داريد چه روزها سپري كرديم و چه زخمها بر جان و روحمان زده شد. خيل عظيمي از غيورمردان همگام با جنبش برخواسته دانشجويي به ميدان شتافتند اما دريغ كه ديواري از ظلمت و ستم در برابرمان قد علم كرد. آن زمان كه لعاب اصلاح طلبي از رخ رخت بربست و هتك حرمت آزادي و آزاديخواهان نمايان گشت.و ريا هر چه بيشتر به ابتذال خويش مهر تاييد زد.كاوه و اكبر محمدي ها و عزتها را تقديم راهمان كرديم. واينك در آستانه 18 تير دوستانمان چون نيما پوريعقوب و ساسان واهبي وش به جرم واهي در بندند.و به تازگي شاهد مرگ جانگزاي چندين يار دبستانيمان بوديم.اين خود دليلي است براي ادامه مسير سختي كه پيش رويمان است با هزاران سنگلاخ با هزاران كلوخ
بعد از تهران , فريادي كه از همه جا بلندتر برخاست , تبريز بود.
20 تير نيز در ادامه همين اعتراضات دانشگاه تبريز صحنه حكمراني باتوم و سلاح به دستان شد و ماشينها در خيابان جاي خود را به تانك و زرهي ها داده بودند. گويا كه براي قمع انسان مي آمدند. دانشگاه تبريز با حضور صدها تن از دانشجويان به رگبار بسته شد.به اعتراض بازار بسته شد. دفتر هواپيمايي, بانك صادرات و پمپ بنزين به آتش خشك مردم سوخت. و نزديك به 1000 نفر مجروح و دستگير شدند. آري اين روزها در يادمان حك شده و پيمان جديدي در اذهانمان نگاشته است. كه دلاوري و حرمت انسان در ميان ما مردمان هرگز رنگ نميبازد و رخسار شهر و ايرانمان را از شكوفه هاي ايمان و استقامت آذين ميبندد.فرياد عشق خاموشي ناپذير است و اگر ديكتاتور گمان ميبرد كه با اعمال فشار بر دانشجويان و صدور احكام تعليق و دستگيري و محروميت از تحصيل و اخراج و … و با سركوب مردم آگاه ميتواند تكيه بر اريكه قدرت زند بداند كه ديري نميپايد و صبح نزديك است
خورشيد زنده است
در اين شب سياه…
آهنگ پرصلابت تپش خورشيد را من
روشن تر
پرخشم تر و پر ضرب تر شنيده ام از پيش
دانشجويان دانشگاه تبريز

Filed under: 18 Tir, 18تير, iran, iran election, Iran News, Iranian protests, Iranian University Protests, Tabriz, ایران

نصب پلاکارد، تا آزادی می جنگیم – اتوبان همت، ۱۸ تیر ۹۰ / Tehran, Iran – Installing of banner “We will fight til Freedom” over Hammett Highway on July 9, 2011

Filed under: 18 Tir, 18تير, iran, Iran News, Iranian protests, Tehran, ایران

Filed under: 18 Tir, 18 تير

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers