Democratic Republic of Iran جمهوری دموکراتیک ایران

The Only Way Forward

What we learned from Islam!

iran mosqueنوشتاری از صادق هدایت, آنچه اسلام به ایران داد )

ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم ، ما برای خودمان تمدن وثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند وبجاش فقرو پشیمانی ومرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف واطاعت از خدای غدار و قهار و آداب کونشوئی و خلأ رفتن برایمان آوردند ، همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است.

چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اَش سرو کار دارند.

برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند.

… ، در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی َگند خَلأست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ِورد و اَفسون میخوانند.

… , عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دَخل اُمتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.

تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اَش زیر سلطه اَموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند.

عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند.

این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت ، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!

تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند.

سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند لیسی مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردند.

اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد. همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد.

مگر برای ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کا سۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند.

Filed under: Iran News, ,

Clerics say Khamenei acting against Constitution, Khobregan must act. (farsi)

assembly of experts2Clerics from Qom, Esfahan and Mashad requested from the Assembly of Experts: “Leadership is dismissed, act to your legal duty accordingly!” More….. http://icio.us/yf34lo

Filed under: Iran News, ,

جبهه میرحسین تشکیل شد؛«تشكيلات راه سبز اميد»

http://www.hammihannews.com/news/5832

Filed under: Iran News, ,

مهدی کروبی: پاسخ دین فروشان را خواهم داد

Karroubi2http://bit.ly/TLB7x

Filed under: Iran News, ,

Iranian opposition plans new wave of resistance amid claims of torture

IE39Despite nine weeks of savage repression since Iran’s hotly disputed presidential election, opponents of the regime refuse to accept defeat. They accuse the Government of torturing political detainees. They spread samizdat DVDs, use paintball guns to obliterate government posters, and attack government websites. More…..http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article6796583.ece

Filed under: Iran News, ,

Iran Tries to Suppress Rape Allegations

By ROBERT F. WORTH
Published: August 14, 2009
BEIRUT, Lebanon — Iran’s clerical leadership on Friday stepped up a campaign to silence opposition claims that protesters had been raped in prison, with prayer leaders in at least three major cities denouncing the accusations and their chief sponsor. More…..
http://bit.ly/YrTOM

Filed under: Iran News, ,

Reformers call for probe of Iran Supreme Leader

KhameiniBy ALI AKBAR DAREINI, Associated Press Writer Ali Akbar Dareini, Associated Press Writer – Fri Aug 14, 8:12 am ET
TEHRAN, Iran – A group of former reformist lawmakers has appealed to a powerful clerical body in Iran to investigate Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei’s qualification to rule after the controversial postelection crackdown. More…..http://wp.me/pAY0k-1t

Filed under: Iran News, ,

Ayatollah Dastgheib calling for emergency meeting of Khobregan (farsi)

Ayatollah DastgheibAyatollah Dastgheib is calling for an emergency meeting of the Assembly of Experts to review the current crisis. More…..http://bit.ly/7eyjG

Filed under: Iran News, ,

The Fight for Iran’s Political Future: Revolution Leaders Struggle for Power in Tehran (from Spiegel Online)

Hashemi RafsanjaniThis is the Persian puzzle, and the world is observing it with great anticipation. The story of Montazeri, Rafsanjani and Khamenei is one of friendship, estrangement and betrayal. It is the history of Iran, the story of its past and present, and probably of its political future. More….http://tinyurl.com/nqg6pt

Filed under: Iran News, ,

The Grand Deception

Khomeini From the inception of the Velayat-e faqih (Guardianship of the Islamic Jurists), the firebrand founder Ayatollah Ruhollah Khomeini deceived the Iranian people with false promises of democracy, freedom and liberty, albeit, couched under the guidance of Islam.  He brought them in, then he closed and locked the gates. He created a facade of a republic by allowing people to elect officials, but if they were not subserviant to him and his ideals, they were promptly removed or worse.  He  crashed down the mighty fist of repression and turned the clock back on womans rights more than a thousand years. He shut down all freedoms of speech and press.  He ordered the arrest, torture and murder of thousands whom he deemed enemies.  He created a brutal morality policing force, accountable to no one, whose mission is to force the citizenry into compliance.  He created a Revolutionary force, answerable only to the Supreme Leader himself, whose mission is to crush any dissent or opposition by any and all means necessary.  And then, he threw away the keys to the gates. 

In light of thirty years of this grand deception, it has become “PAINFULLY” clear that the system of Velayat-e faqih has woefully failed the Iranian people and greater Islam itself.  Even for the reformists in the system, it has proven to be unreformable and will never compromise with the very people it wishes to rule.  Eight years under President Khatami, the most popularly elected President since the “Grand Deception”  yielded at most minimal advances.  During his Pesidency, the arrests, torture, murder and rape still continued, and he was powerless in the face of these travesties.  Even for the legitimate winner of the current Presidential election, Mir Hossein Mousavi, could he have advanced any real reform under this current system.  Does anyone really believe that he would be more successful with reform than former President Khatami?  Furthermore, while the clerical establishment continually battles over the theological principles of the revolution and the direction it should take, they continue to marginalize, brutalize and murder the citizenry. 

We believe that the only way forward for the REAL REFORM needed is the total dismantling of the current system along with all rogue forces directly associated with it, and for the clergy to return to their mosques.   In its place, a system of governance OF, BY and FOR the PEOPLE shall be formed.  OPEN, FAIR and FREE elections shall be held.  A Constitutional Convention shall be convened and a NEW CONSTITUTION shall be written.

Filed under: Iran News, ,

Our perserverance is our sword, Our unity is our shield, AZADI… is our destiny!

Brave Women Of Iran

A special note we would like to share with the brave and beautiful women of Iran; You have shown extraordinary courage, passion, pride, humility and humanity in the face of great injustice. The world has taken notice and we are all humbled by your strength and determination. If you are the future, then we all are comforted by how bright it will shine.

The One Who Wishes To Move A Mountain, Must Start By Removing Stones

share this blog

Share |

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 16 other followers